Kế toán tổng hợp

Chili System

Mô tả công việc: Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. Hạch toán thu nhập, chi phí,…

Xem thêm